Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a BRANDATTI Kft. (továbbiakban: Szolgáltató, vállalkozó) és a Szolgáltató által a www.pszichostyling.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (továbbiakban: Ügyfél, fogyasztó, felhasználó, megrendelő), együttesen: Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.pszichostyling.hu oldal jelentkezési lapján történik. A vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) szabályozza.

Jelen dokumentum nem kerül iktatása, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal, és magyar nyelven íródik. A megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén az alább megadott elérhetőségeinken rendelkezésre állunk. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalon és letölthető pdf formátumban a www.pszichostyling.hu/aszf címről.

 1. Szolgáltatói adatok
 • Szolgáltató adatai

Cégnév:                                  BRANDATTI Kft.

Székhely:                                5000 Szolnok, Mária út 42.

Levelezési cím:                       5000 Szolnok, Mária út 42.

Cégjegyzékszám:                    16-09-016495

Bejegyző bíróság:                   Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                               25397714-2-16

Bankszámlaszám:                   CIB Bank Zrt. – 10700309-69334517-51100005

Statisztikai számjele:              25397714-7022-113-16

Képviselő:                              Várady Attila ügyvezető

Telefon:                                  +36 20 951 6638 +36 20 958 3176

E-mail cím:                             info@brandatti.hu

Ügyfélszolgálat:                     Személyesen: 5000 Szolnok, Mária u. 42.

                                               Telefonon: +36 20 9516638

                                               E- mailben: info@brandatti.hu

                                               Postai úton: 5000 Szolnok, Mária u.42.                  

Nyitva tartása:                        Hétfőtől Péntekig 9-17 óra Szombat 9-13 óra

 • Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Innobrand Kft

Cím: 1223 Budapest, Nagytétényi út 190. B. ép. I. em. 2.

E-mail:info@innobrand.hu

Telefon: +36 30 811 4814 | +36 30 811 4715

 1. Általános rendelkezések
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
 • A jelen ÁSZF december 01. napjától visszavonásig hatályos. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépésének napján a weboldalon közzéteszi és ezzel egyidejűleg a regisztrált felhasználókat e-mailben értesíti.
 • A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A módosított ÁSZF hatálybalépését követően a felhasználó az első bejelentkezésével kifejezetten elfogadja a módosított feltételeket és ettől fogva rá nézve kötelezően alkalmazandó. Amennyiben a felhasználó a módosított ÁSZF-el nem ért egyet, úgy a regisztráció bármikor törölhető. A regisztráció törlésével a jelen szerződés megszűnik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a szolgáltatás megrendeléséhez minden esetben az ÁSZF elfogadása szükséges.
 • A pszichostyling.hu weboldal Magyarországon működik; karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért az Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy az Ügyfél és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Vitás kérdésekben az Ügyfél és a Szolgáltató aláveti magát a Szolnoki Járásbíróság, törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben a Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességének.
 • A weboldalon látható adatokról elképzelhető, hogy nem érvényesek más országokban. Elképzelhető, hogy egyes helyeken tiltják a felhasználásukat, illetve az elolvasásukat. A Szolgáltató nem vállal a felelősséget azokért az esetekért, amikor valaki olyan helyről éri el az oldalakat, és úgy használja fel a talált információkat, ahol és ahogyan azt a helyi jogszabályok tiltják.
 • A megrendeléssel létrejött szerződés nyelve magyar, a magyar nyelv nem tudásából eredő félreértésekért, károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 1. A Szolgáltatás bemutatása
 • Cégünk szervezetfejlesztéssel, vezetőképzéssel, tréningekkel, oktatással valamint mikro és kisvállalkozások marketing és a vállalkozásokhoz köthető egyéb fejlesztésével foglalkozik.
 1. Megrendelhető szolgáltatások
 • A főoldalon érhetőek el a megrendelhető szolgáltatások, melyek időről-időre változhatnak, bővülhetnek. A pszichostyling.hu oldalon a Jelentkezem gombra kattintva rendelhetőek meg a szolgáltatások.
 • A szolgáltatások részletes bemutatása az adott szolgáltatásra kattintva érhető el.
 1. Megrendelés:
 • A pszichostyling.hu oldalon a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésével, (benne az ASZF és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával) és elküldésével történhet a vásárlás.
 • Az Ügyfél a jelentkezési lap elküldésével kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 • A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szolgáltatási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 1. A megrendelések kezelése
 • A megrendelések leadására folyamatosan van lehetőség, a rendelés visszaigazolására a rendszer automatikusan azonnal, de legkésőbb a rendelést követő 48 órán belül visszaigazoló e-mailt küld a megadott e-mailcímre. Megrendelést visszaigazoló e-mail hiányában a rendelés fogadása nem történt meg.
 • A pszichostyling.hu oldalon keresztül történt elektronikus rendelésleadással, a jelentkezési lap elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a szolgáltatást nyújtó BRANDATTI Kft. és a rendelést leadó megrendelő között.
 • Szolgáltató a szerződést bármikor felmondhatja, így pl. ha a program indításához nincs meg a megfelelő létszám. A kifizetett részvételi díjat maradéktalanul visszafizeti a fogyasztónak, megrendelőnek.
 • A program, rendezvény változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Amennyiben a változtatással a fogyasztó száméra nem megfelelő a szolgáltatás, rendelésétől a változtatás bejelentését követő 14 napon belül elállhat.
 1. Fizetési módok
 • Előre utalás
  • A szolgáltatás megrendelését követően banki átutalással a Brandatti Kft. bankszámlájára a díjbekérő megérkezésétől számított 8 munkanapon belül.
 1. Felmondási Tájékoztató
 • Felmondási jog

Tájékoztatjuk, hogy a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendeletben foglalt felmondási jog csak azon vásárlókat illet meg, akik a Ptk. szerint fogyasztónak minősülnek. A Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja szerint „fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.”

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztónak minősülő ügyfél a megrendelés visszaigazolásától számított 14 napon belül indokolás nélkül jogosult felmondani a szerződést.
 • A felmondási határidő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától (visszaigazolás) számított 14 nap elteltével jár le.
 • Ha Ön felmondási jogával élni kíván, felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 5000 Szolnok, Mária út 42., e-mail: info@brandatti.hu
 • Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt felmondási nyilatkozat-mintát is. Felmondási minta
 • Ön határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi felmondási nyilatkozatát.
 • A felmondás joghatásai: Ha Ön érvényesen felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.
 • Felmondási jog alóli kivételek:
 • A fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem gyakorolhatja felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően.
 • A fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát akkor sem, a szolgáltatást a felhasználó igénye szerint alakították ki, vagy a felhasználóra szabták testre.
 • Az Ügyfél felmondás esetén is felelős azon károk megtérítéséért, amelyek a szolgáltatás nem rendeltetésszerű használata/igénybevétele miatt keletkeztek.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el.
 • Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
 • A felmondási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan jogi vagy nem jogi személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el, és tevékenységi köre alapján a megrendelt termékek továbbforgalmazására jogosult.
 • A megrendelés visszaigazolásáról szóló e-mailben külön feltüntetésre kerül a felmondási jogról való tájékoztatás.
 1. Vegyes rendelkezések
 • Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
 • Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Felhasználó harmadik személy részére hozzáférést biztosít a pszichostyling.hu használatához, akkor a harmadik fél használatáért úgy felel, mintha ő használta volna az alkalmazást.
 • Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az Ügyfél és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve a 4. pont az irányadó.
 1. Panaszkezelés rendje
 • A Weboldalak célja, hogy a Felhasználók valamennyi igényét és célját megfelelő minőségben és hatékonysággal teljesítse. Szolgáltató törekszik arra, hogy a weboldalon történő vásárlást a jelen ÁSZF-nek megfelelően teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van az őt érintő megállapodással, vagy a Weboldalon nyújtott szolgáltatással, illetve annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban meghatározott e-mail címen, vagy levél útján, illetve a honlap kommunikációs csatornáinak bármelyikén is közölheti. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye: 5000 Szolnok, Mária út 42.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Felhasználónak a regisztráció során megadott elérhetőségek egyikére. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról úgyszintén jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a Vevőnek.
 • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • A panasz leírásának tartalmaznia kell a panaszt tevő elérhetőségét, továbbá a panasz alapjául szolgáló tényék részletes és pontos leírását.
 • A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz: A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu
 • Békéltető testülethez fordulás: A termékek/szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellet működő Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. III. emelet 305.-306. szoba.

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Telefon: 20/373-2570

 • Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a Szolgáltató képviselője együttműködését biztosítja a fogyasztói jogvitát kezelő békéltető testületi eljárásban.
 • Tájékoztatjuk továbbá, hogy fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulhat. A Békéltető Testületek listája itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
 1. Adatvédelem
 1. Szerzői jogok
 • Azzal, hogy az Ügyfél belép a pszichostyling.hu valamelyik oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, vagy megrendelője a honlapnak.
 • A pszichostyling.hu domain alatt található tartalom a BRANDATTI Kft. szellemi tulajdona.
 • Szolgáltató fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az oldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
 • Előzetes írásos hozzájárulás nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult az oldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 • A pszichostyling.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.
 • A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 • A Szolgáltató pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.
 • A honlapon megjelenő felhasználói megnyilvánulások (pl. kommentek, vélemények, publikációk, fórum) nem tükrözik a Szolgáltató gondolatait és véleményét.
 • A kommentek, vélemények, publikációk, fórum szövegek szerzői a jelen ÁSZF elfogadásával, illetve a regisztrációval tudomásul veszik azt, hogy az oldal használatával az ott kifejtett gondolataik azonnal közkinccsé válnak, így nem támaszthatnak szerzői jogi igényeket az általuk írt szövegek felhasználásával kapcsolatosan.
 1. Vonatkozó jogszabályok
 • Magyarország Alaptörvénye
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (eKertv.)
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.)
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (Kknyt.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet
 • A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

Budapest, 2018. december 1.

BRANDATTI Kft.